История

Федерацията на синдикатите във финансовия сектор в България е създадена през 2003 година от „Независимия синдикат на служителите на Уникредит Булбанк“ и „Синдикат на банковите служители и работници при ОББ АД”.

Дейността на Федерацията на синдикатите във финансовия сектор е изцяло в сферата на трудово-правните и социални отношения между наемните работници /служителите/ и работодателите /банката/.

Целите и идеите на федерацията са свързани с подпомагане на нейните членове – независимите синдикати на съответните банки при преговорите с работодателите, провеждането на самостоятелна и необвързана с големите конфедерации социална политика, организацията на редица семинари и работни срещи по въпроси на защитата на трудовите и социални интереси на синдикалните членове.

Цели:

- защита на синдикалните права и интереси на членовете в съответствие със законодателството на Република България;

  • създаване и поддържане /регулиране/ на демократични правоотношения между работниците и работодателя;
  • защита свободата и закрилата на труда на служителите и работниците и справедливото им заплащане;
  • осъществяване на постоянен диалог с работодателя за постигане на социални придобивки и подобряване на жизненото равнище на работниците и служителите в съответните банки.
  • развитие на синдикализма, усъвършенствуване на нормативната база, обучение на кадрите;
  • социално подпомагане на членовете.